Поделиться


2014


No

Authors

Article title

Journal

Impact factor of the journal

1.     


51,658

2.      


23,565

3.      


21,823

4.      


The Lancet Neurology, 2014. № 7, V. 13, P. 657-665

21,823

5.

10,715


6. 

10,164

7. 

Nature Communications , 2014. V. 5, id. 3339

10,015

8.     

9,737


9.   

9,737


10. 

Shumyantseva V.V., Suprun E.V., Bulko T., Archakov A.I.

6,451

11.

5,831

12. 

5,808

13.  5,52


14.  


5,271


15.  

5,148

16.

5,147

17.

5,118

18. 

5,056

19. 

5,056


20.  

5,001

21. 

4,863

22.  

4,814

23.  

4,558

24.  

4,397

25.  

4,304

26.  

4,251

27.  

4,217

28. 

4,195

29.  

4,190

30.  

4,174

31.  

4,145

32.  

4,132

33.  

4,086

34.  

4,040

35. 

3,896

36.  

3,857

37.  

3,733

38.  

3,708

39.  

3,708

40.  

3,570

41.  

3,534

42.  

3,534

43.  

3,463

44.  

3,425

45.  

3,371

46.  

3,327

47.  

3,288

48.  

3,288

49. 

3,261

50.  

3,2

51.  

2,984

52.  

2,951

53.  

2,947

54.  

2,924

55.  

2,924

56.  

2,881

57.  

BioMed Research International , 2014. V. 2014, Р.1−20

2,880

58.  

Rippa A., Leonova O., PopenkoV., Vasiliev A. , Terskikh V., Vorotelyak E.

BioMed Research International, 2014. V. 2014, Р. 1−6

2,880

59.  

Chistiakov D.A., Sobenin I.A., Revin V.V., Orekhov A.N., Bobryshev Y.V.

BioMed Research International, 2014. V. 2014. Р. 1−7

2,88

60. 

Clinica Chimica Acta, 2014. V. 430, P.55-62

2,850

61.    

2,840


62.  


2,809


63.  


2,775


64.  


2,754


65.  


2,72


66.  


2,716


67.  


2,706


68.  


2,706

69.  


2,474

70.2,433


71.  


2,419


72.  2,360


73.  


2,360


74.  


2,357


75.  


2,339


76.  


2,302


77.  2,287

78.  


2,281


79.  


2,167


80.  


2,147


81.  


2,145

82.  


2,145


83.  2,024


84.  


2,131


85.  


2,015


 
vanco.com.ua

avtopoliv-gazonov.kiev.ua

http://adulttorrent.org